فروش یک دستگاه uv فول اتومات به آقای براتی در شورآباد