چسب گرم تک گیره

چسب گرم تک گیره

چسب گرم تک گیره

rubika Rubika
Whatsapp Whatsapp
instagram
Telegram

١-حداكثر سرعت در ساعت : ٦٠٠ كتاب در ساعت
٢- حداكثر ابعاد كتاب: ٤٢٠/٣١٠ ميليمتر
٣- حداقل ابعاد كتاب : ٥٠/٥٠ ميليمتر
٤- حداكثر ابعاد جلد بدون عطف : ٦٦٠/٤٢٠ ميليمتر
٥- حداكثر دهنه گيره : ٦٠ ميليمتر
٦- برق : ٣ فاز - ٣٨٠ ولت
٧- طول دستگاه : ٢٤٨٠ ميليمتر
٨- ارتفاع دستگاه : ١٢٥٠ ميليمتر
٩- عرض دستگاه : ٨١٠ ميليمتر
١٠- داراي اينورتور


کیلومتر 20 جاده خاوران قیامدشت

021-36081919